TR
Eurasian Studies Journal Yıl:2015  Sayı: 2  Alan: Çalışma İktisadı ve İktisadi Demografi

Murat Çiftçi
Büyüme Kutupları Yaklaşımıyla Kazakistan’da 2003-10 Arası Bölgelerarası Büyüme
 
Bu çalışmada Kazakistan'ın GSYİH'nın bölgeler arası dengesizliğinin 2003 - 2010 yılları arasındaki durumunun ölçülmesine odaklanılmıştır. Çalışmada kullanılan veriler Kazakistan Devlet İstatistik Hizmetleri'nden elde edilmiş olup gerçekleştirilen uygulamada kullanılan istatistiki yöntem ise Atkinson bölgesel eşitsizlik endeksidir. Elde edilen bulgular, Kazakistan'da 2003-2010 yılları arasında üretimde bölgeler arası dengesizliğin artarak sürmeye devam ettiğini göstermektedir. Endeks değerleri, toplumun bölgeler arası dengesiz üretimden dolayı çok ciddi sosyal refah kaybı yaşadığını desteklemektedir. Üretimin bölgeler arası dağılımına göre elde edilen sosyal refah düzeyleri 2003' te % 72.5 iken 2010' da % 63.1 olmuştur. Sosyal refah kayıpları da 2003 sonrasında %30' ların altına inememiştir.

Anahtar Kelimeler: Bölge bilimi, bölgesel iktisat, istatistik, sosyal politika


Interregional Economic Growth with The Theory of Growth Poles in Kazakhstan
 
This paper looks at focused on measurement of interregional inequality in Kazakhstan's GDP from 2003 to 2010. Using data from Kazakhstan State Statistics Service and statistical applying is based on Atkinson inter - regional inequality index. It is shown that the inter - regional production inequality has disequilibrium from 2003 to 2010. The indices have found that there are unequal distribution of production and serious loss of social welfare for the regional people from production. Levels of social welfare rate from production were 72.5 % in 2003 and 63.1 % in 2010. The loss of social welfare were the fall less 30s % after 2003.

Keywords: Regional science, regional economics, statistics, social politics


Detay

İÇERİK