TR
Eurasian Studies Journal Yıl:2015  Sayı: 2  Alan: Uluslararası İlişkiler

ÜLVİYYE AYDIN
21.Yüzyılda Avrupa Birliği'nin Enerji Güvenliği Sorunlarının Teorik Çerçevesi
 
Petrol krizleri, devletlerin güçlerinin ekonominin sanayi tabanını beslemek için doğal kaynaklara ve hammaddelere erişime bağlı olduğunun daha çok farkına varmalarını sağlamıştır. Enerji kaynaklarına artan talep ve bunların kıtlığı, enerjinin bir dış politika aracı olarak kullanılmasına neden olmuştur. Böylece, enerji güvenliği, son yıllarda meydana gelen geleneksel olmayan güvenlik konularının en yaygın alanlarından birine dönüşmüş, uluslararası ilişkiler teorilerinin tartışmaları ile bütünleştirilmiştir. Bir diğer taraftan, Rusya-Ukrayna doğal gaz krizleri sonrası Avrupa Birliği’nde enerji konuları ile ilgili endişeler artmış ve Birliğin enerji güvenliği politikasının yeniden gözden geçirilmesi gerekmiştir. Son gelişmeler 21.yüzyılda enerji güvenliğinin Avrupa Birliği’nin yalnızca ekonomik gündeminin ana başlıklarından biri olmadığını göstermektedir. Birliğin artan enerji talebi ile baş edebilmesi için ciddi siyasi çaba gerekmektedir. Yapılan araştırmalarda konuyla ilgili teorik yaklaşımların geliştirilmesi ihmal edilmiştir. Bu nedenle bu çalışma uluslararası ilişkiler teorileri kapsamında Birliğin enerji güvenliği konularının teorik çerçevesini oluşturmayı hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, enerji güvenliği, uluslararası ilişkiler teorileri


Theoretical Framework of the European Union’s Energy Security Challenges in 21st Century
 
The oil crises made states more aware that their power was dependent on access to natural resources and raw materials to feed the economy’s industrial base. Growing demand for energy resources and scarcity of them gave rise to using of energy as a foreign policy tool. Thus energy security became one of the broader range of nontraditional security issues that emerged in the past years, it has been integrated into the debates of the international relations theories. On the other hand, after the Russian-Ukrainian gas crisis concerns on energy issues increased in the European Union and the Union’s energy security was required a review. The last developments show that in 21st century an energy security is not only a topic of the European Union’s economic agenda anymore. A serious political effort is needed in order to deal with the growing energy demand of the Union. The theoretical approach to the subject has remained a neglected part of the relevant studies. Therefore, this paper intends to explain the Union’s energy security issue within the framework of exising international relations theories.

Keywords: European Union, energy security, international relations theories


Detay

İÇERİK