TR
Eurasian Studies Journal Yıl:2015  Sayı: 2  Alan: İktisat

Kutluk Kağan SÜMER
Ekonomik Anlamda Avrupacılık, Avrasyacılık, Türk Birliği ve Turancılık Kavramlarının Gelişimi ve Gelecek Ufukları
 
Avrasyacılık 1920'lerde Rus toplumun kökeni siyasi bir harekettir. Çünkü Çarlık Rusya’sında büyük Alman, Slav ve diğer etnik nüfus söz konusuydu. Turancılık, ise Pan-Germenizm ve Pan-Slavizm’in Macaristanda çok tehlikeli olarak artan etkisi karşısında Macarlar tarafından 19. yüzyılda doğdu. Siyasi Turancılık ortak atalı Türkler, Moğollar, Japonlar gibi Kafkaslar, İç ve Orta Asya halkları ile Macar kültürel yakınlığının önemini vurgulandı. Daha yakın işbirliği ve onlarla siyasi ve ekonomik bir ittifak, bir güvence ve ortak çıkarlarını ileriye ve Almanya, Britanya İmparatorluğu, Fransa ve Rusya gibi Batılı güçlerin politikaları oluşturduğu yakın tehditlere karşı bir araç olarak gündeme geldi. Pan-Türkizm ise tüm Türkçe konuşan insanların, siyasi, kültürel ve etnik birlik fikrini tanımlamak için kullanılır. Türkçülük Turancılık ile yakından ilgili olmakla beraber Türkçülük sadece Türk halkları için geçerli daha genel bir terimdir. Bu makale söz konusu üç kavramın tarih içindeki gelişimlerini ve gelecek ufuklarını ekonomik bakış açısından değerlendirmeye çalışacaktır.

Anahtar Kelimeler: Turancılık, Türk Birliği, Avrasyacılık, Ekonomik Birlik


Europeanism, Eurasianism, Turkish Union and Turanism in the economic sense: Concept Development and Future Horizons
 
Eurasianism is a political movement that has its origins in the Russian community in the 1920s. Turanism was born in the 19th century, in response to the growing influence of Pan-Germanism and Pan-Slavism, seen by Hungarians as very dangerous to the state and nation of Hungary, because the country had large ethnic German and Slavic populations. Political Turanism accentuated the importance of common ancestry and cultural affinity of the Hungarians with the peoples of the Caucasus, Inner and Central Asia, like the Turks, Mongols, Japans etc., and called for closer collaboration and political alliance with them, as a means of securing and furthering shared interests, and to counter the imminent threats posed by the policies of Western powers like Germany, the British Empire, France and Russia. Pan-Turkism is used to describe the idea of political, cultural and ethnic unity of all Turkic-speaking people. Turanism is a closely related movement but a more general term than Turkism, since Turkism applies only to the Turkic peoples. This paper will try to assess the economic outlook of the history and future horizons of theese three terms.

Keywords: Turanizm, Turkish Union, Eurasianizm, Economic Unions


Detay

İÇERİK