TR
Eurasian Studies Journal Yıl:2018  Sayı: 9  Alan: İktisat

Serkan IŞIK
KÜRESEL REKABET RAPORLARINDA TÜRKİYE
 
Günümüz dünyasında küresel anlamda rekabetin öneminin giderek arttığı görülmektedir. Bununla birlikte küresel rekabet gücünün ölçülebilmesi oldukça güçtür. Dünya Ekonomik Forumu (WEF), rekabetçilikle ilgili olarak ülkelerin üretkenlik düzeylerini, kurumlarının, politikalarının ve faktörlerinin birbirleriyle etkin çalışıp çalışmadığını analiz ederek Küresel Rekabetçilik Raporu’nu her yıl yayımlamaktadır. Raporda yer alan Küresel Rekabetçilik Endeksi de rekabet edebilirliği, yaklaşık 114 adet göstergeyi, pek çok unsurun ağırlıklı ortalaması çerçevesinde 3 alt endeks ve 12 başlıkla ölçümlemektedir. Son on yılda yayımlanan küresel rekabet raporlarındaki Türkiye ile ilgili veriler incelendiğinde, küresel rekabet gücünün dalgalı bir seyir izlediği görülmektedir. Ancak Türkiye’nin küresel rekabet avantajına ve dezavantajına sahip olduğu başlıklar değişmemiştir. Diğer başlıklarla dolaylı ilişkisi düşünüldüğünde, küresel rekabet gücüne en çok etki eden unsurların başında eğitimin geldiği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Küresel Rekabet, Küresel Rekabet Endeksi, Küresel Rekabet Raporu.


TURKEY IN GLOBAL COMPETITIVENESS REPORTS
 
In today's world, the importance of global competition is increasing. However, it is very difficult to measure global competitiveness. The World Economic Forum (WEF) publishes the Global Competitiveness Report annually by analyzing the productivity levels of its countries, the effectiveness of its institutions, policies and factors in relation to competitiveness. Global Competitiveness Index measures approximately 114 indicators with 3 subindex and 12 pillars within the weighted average of many factors.When the Turkey’s data related to global competitiveness report published in the last decade, it is observed that fluctuated global competitiveness. However, Turkey has not changed that pillars with a global competitive advantage and disadvantage. Considering the indirect relationship with other pillars, it can be said that the most important factor affecting the global competitiveness is education.

Keywords: Global Competitiveness, Global Competitiveness Index, Global Competitiveness Report.


Detay

İÇERİK