TR
Eurasian Studies Journal Yıl:2018  Sayı: 9  Alan: İktisat

Pınar Altınok Gürel, Nursen Geyik Değerli
MODA BİLİNCİNİN STATÜ TEMELLİ TÜKETİME ETKİSİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ
 
Tüketici davranışları incelendiğinde, bireylerin satın alma kararlarını etkileyen birçok psikolojik unsur olduğu görülmektedir. Moda kavramı da bu unsurlardan biri olarak göze çarpmaktadır. Moda olgusunun, tüketicilerin hayatının bir parçası haline gelmesi ve günlük tüketim kararlarını şekillendirmesi nedeniyle, moda olarak tanımlanan ürünlere ilişkin satın alma davranışlarının incelenmesi önem kazanmıştır. Moda, sosyal veya bireysel davranışları etkilerken, tüketicilerin moda satın alma davranışı içinde ne kadar moda ile ilişkili olmak istedikleri önemli bir etkendir. Birçok ülkede, tüketici için çok sayıda üretilen seçenekler medyanın gelişimi ile moda bilincinin yayılmasına neden olmuştur.Günümüz rekabetçi koşullarında, moda bilincinin yayılım sürecinde rol oynayan tüketici davranışlarını anlamak, moda satın alma sürecindeki perakende ve marka yaratıcılara ayırt edici avantajlar sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı, farklı bölümlerde eğitim alan üniversite öğrencilerinin moda bilincinin statü temelli tüketim eğilimleri üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır. Analiz sonucunda moda bilincinin statü temelli tüketimi %42.6 arttırıcı etkiye sahip olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Moda bilinci, Statü tüketimi, Regresyon analizi


EFFECT OF FASHION CONSCIOUSNESS ON STATUS-BASED CONSUMPTION: EXAMPLES OF UNIVERSITY STUDENTS
 
When consumer behaviors are examined, it is seen that there are many psychological factors affecting the purchasing decisions of individuals. The concept of fashion stands out as one of these elements. As the phenomenon of fashion becomes part of the lives of consumers and shapes the daily consumption decisions, it has become important to examine the purchasing behaviors of the products defined as fashion. While influencing fashion, social or individual behaviors, it is an important factor how much consumers want to be associated with fashion in the fashion buying behavior. In many countries, the many choices produced for the consumer have led to the spread of fashion consciousness through the development of the media. Under the competitive conditions of today, understanding the consumer behaviors that play a role in the process of fashion awareness spread, provide the distinctive advantages to retail and brand creators in the fashion buying process. The aim of this study is to determine the effects of fashion consciousness on status based consumption trends of university students studying in different departments. As a result of the analysis, it was determined that the fashion conscious had a 42.6% increase in status-based consumption.

Keywords: Fashion consciousness, Status consumption, Regression analysis


Detay

İÇERİK