TR
Eurasian Studies Journal Yıl:2019  Sayı: 10  Alan: Geleneksel Türk Sanatları

Tarkan YAZICI
MUĞLA TÜRKÜLERİNDE KADIN İMAJI
 
Bu araştırmanın amacı, Muğla türkülerinde yer alan kadın temalarının belirlenmesidir. Betimsel bir araştırma olan bu çalışmada literatür taraması yapılmış, araştırma konusu ile ilgili arşivler, kitaplar, makaleler, sempozyum bildirileri, yayınlar, tezler incelenmiştir. Araştırmanın verileri, içerik analizi ve frekans analizi tekniği kullanılarak kategorize edilmiş olup olumlu ve olumsuz duygular uyandıran kavramlar altında iki kategoride değerlendirilmiştir. Çalışmada, türkülerde en çok yer alan kadın temalarının sevgiliye methiye-övgü-özlem, kadının cinsel obje olarak görülmesi, aşk acısının duyulması ve kadın istismarı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Muğla, Muğla türküleri, kadın, tema.


THE THEME OF WOMAN IN MUGLA FOLK SONGS
 
This study aims to determine the themes of woman existing in Mugla folk songs. Literature is reviewed and archives, books, articles, symposium statements, publications, dissertations that are related to research topic, are investigated in this descriptive study. The research data is categorized through the use of content analysis and frequency analysis and it is evaluated under two categories, concepts which arouse positive and negative feelings. This study concludes that themes of woman which are mostly found in folk songs are, overpraising of beloved, longing for beloved, considering woman as a sex object, revealing the pangs of love and woman abuse.

Keywords: Mugla, Mugla folk songs, woman, theme


Detay

İÇERİK