TR
Eurasian Studies Journal Yıl:2019  Sayı: 10  Alan: Halkla İlişkiler

Şeyma BEKTAŞ, Selçuk ALP
KAMU PERSONELLERİNİN E-İMZA KULLANIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN TEKNOLOJİ KABUL MODELİ İLE İNCELENMESİ
 
Hızla gelişen teknolojik ortamda maliyetleri azaltmak, iş süreçlerini standardize etmek ve piyasadaki değişikliklere çabuk cevap vermek isteyen kurumlar süreçlerini elektronik ortama aktarmaya başlamışlardır. Bu kurumların yaptıkları işlemleri kayıt altına alarak resmileştirme ve ilgili dokümanları saklama gereksinimleri elektronik imzaya ihtiyacı doğurmuştur. Elektronik imza sağlayıcılarından olan bir firma tarafından gerçekleştirilen Elektronik İmza Kullanım Alışkanlıkları Araştırması’nda elektronik imza gerektiren işlemlerden E-Devlet uygulamaları ve kamu projelerinin en büyük paya sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada amaç, buradan yola çıkılarak kamu personellerinin elektronik imza kullanımının altında yatan faktörlerin Teknoloji Kabul Modeli ile incelenmesidir. Çalışma anket yoluyla çeşitli kamu kurumlarında çalışan kişilere gönderilmiştir. Verilerin analiz edilmesinde istatistiksel bir yöntem olan Yapısal Eşitlik Modeli kullanılmıştır. Sonuçlara göre, oluşturulan tüm hipotezler desteklenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Elektronik İmza, yapısal eşitlik modeli, SMARTPLS, algılanan fayda, algılanan kullanım kolaylığı


ANALYSIS OF THE FACTORS AFFECTING THE USAGE OF E-SIGNATURE BY PUBLIC PERSONNEL THROUGH TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL
 
In a rapidly changing technological environment, institutions have started to transfer their process into an electronic environment in order to reduce the cost of production, standardize the business processes and quickly respond to the changes in the market. The need for formalization of the activities of those institutions through recording and the proper preservation of relevant documents has led to the creation of e-signature. As a result of the study on E-signature usage habits, which is carried out by one of the providers of e-signature, it is shown that E-Devlet applications and public projects have the biggest share requiring an e-signature. The aim of this study is to analyze the factors underlying the usage of e-signature by public personnel through the technology acceptance model. A questionnaire/Survey has sent to a group of public personnel working in various public institutions and the data collected is analyzed with Structural Equation Modelling. According to the results, all the hypothesis regarding the study is supported.

Keywords: Electronic signature, technology acceptance model, SMARTPLS, perceived usefulness, perceived ease of use


Detay

İÇERİK