TR
Eurasian Studies Journal Yıl:2019  Sayı: 10  Alan: Müzik

Şefika TOPALAK, Ilgım KILIÇ
ÇEVRİLMİŞ ÖĞRENME MODELİNİN BAŞLANGIÇ SEVİYESİ PİYANO ÖĞRETİMİNE ETKİSİ
 
Bu araştırma, çevrilmiş öğrenme modelinin başlangıç seviyesi piyano öğretimindeki etkisinin belirlenmesi amacı ile yapılmıştır. Çalışmada nicel yöntem kullanılmıştır. Çalışma grubunu amaçlı örnekleme yöntemi ile 2015-2016 eğitim-öğretim yılında KTÜ Fatih Eğitim Fakültesinde farklı alanlarında öğrenim görmekte olan on bir üçüncü sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Deneysel desenlerden “son test kontrol gruplu model” ile yürütülmüş olan çalışmanın dördüncü ve sekizinci haftalarının sonunda Rubric ölçme aracı ile değerlendirme yapılmıştır. Veriler değerlendirilirken, tanımlayıcı, istatistiksel metotları (sayı, yüzde, ortalama, standart sapma) kullanılmıştır. Niceliksel verilerin karşılaştırılmasında iki bağımsız grup arasında Man Whitney-u testi, grup içi tekrarlı ölçümler arasındaki farkın belirlenmesinde ise Wilcoxon testi uygulanmış; çalışmanın nitel bölümünü oluşturan “öğrenci görüşmeleri” de içerik analizine tabi tutularak sonuçlandırılmıştır. Araştırma sonucunda çevrilmiş öğrenme modeli ile geleneksel öğrenme modeli arasında doğru ritimle çalabilmede, kabul edilebilir bir tempoda çalabilmede, müzikalitede, teknik davranışlarda ve parça bütünlüğü alanlarında deney grubu yönünde olumlu bir farklılaşma olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Piyano, başlangıç seviyesi piyano öğretimi, çevrilmiş öğrenme


THE GREEN NIGHT NOVEL FROM THE ASPECT OF FOLK BELIEFS AND WISDOM
 
This study aims to determine the effect of Flipped Classroom Model on the beginner level piano teaching. Quantitative method, is used in this study. The participants of the study are composed of 11 third year students who are studying in different fields at KTU Fatih Education Faculty in the academic year of 2015-2016. Purposive Sampling method is used in this study. The study cunducted by using “posttest control group design” which was one of the experimental designs and it was evaluated through Rubric assessment instrument at the end of the fourth and eight weeks. Descriptive, statistical methods (number, percentage, average, standard deviation) were used during the course of analyzing data. When comparing quantitative data, Man Whitney-u test was used between the two independent groups and Wilcoxon test was used in determing the difference between ingroup repeated assessments. “Student interviews” which constitute the qualitative part of the study, were analyzed and interpreted through content analysis. This study concluded that between flipped classroom model and the traditional model, there is a positive differentiation towards experimental group in the ability of playing accurate rythm, playing at an acceptable tempo, musicality, technical behaviour and the unity of the piece.

Keywords: Piano, beginner level piano teaching, flipped learning.


Detay

İÇERİK