TR
Eurasian Studies Journal Yıl:2019  Sayı: 10  Alan: İletişim

Gülcan BOYRAZ, Tarkan YAZICI
TÜRKİYE’DE ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARA YÖNELİK YAPILMIŞ MÜZİK EĞİTİMİ İLE İLGİLİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ
 
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de özel gereksinimli çocuklarla ilgili yapılmış olan müzik eğitimi lisansüstü tezlerin incelenmesidir. Bu bağlamda Türkiye’de 2018 yılına kadar yapılan ve YÖK Ulusal Tez Merkezinde erişime açık olan 19 lisansüstü tez farklı değişkenler açısından ele alınıp, dikkate alınan değişkenler doğrultusunda gruplandırılmıştır. Çalışma nitel bir araştırma olup, veriler doküman analizi incelemesi ile elde edilmiştir. Araştırmanın örneklemi amaçsal örnekleme stratejilerinden biri olan ölçüt örnekleme ile belirlenmiştir. Ulaşılan tezleri incelemek üzere çalışmanın amacına yönelik olarak her bir tez araştırmacılar tarafından geliştirilen “Lisansüstü Tez İnceleme Formu”nun kullanılmasıyla içerik analizine tabi tutulmuştur. Özel gereksinimli çocuklarla ilgili yapılmış olan müzik eğitimi lisansüstü tezleri; (1) tez türlerine göre, (2) yıllarına göre, (3) araştırmacının cinsiyetine göre, (4) çalışma yapılan coğrafi bölgeye göre, (5) çalışma yapılan şehre göre, (6) çalışma yapılan üniversiteye göre, (7) çalışma yapılan enstitülere göre, (8) çalışma grubunun işitme, görme, zihin, ortoprdik vb. yetersizlik türüne göre, (9) yöntemine göre, (10) veri toplama araçlarına göre, (11) örneklem seçim yöntemine göre, (12) örneklem büyüklüğüne göre dağılımı olmak üzere on iki ana başlık üzerinde toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre çalışma konusu ile ilgili sadece bir doktora tezinin var olduğu; en çok çalışmanın 2010 yılında, İstanbul ilinde ve Marmara Üniversitesinde yapıldığı; 1997-2003 yılları arasında ve 2015 yılında çalışma konusu ile ilgili lisansüstü tez çalışmasının yapılmadığı; Ege Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde de çalışma grubunu özel gereksinimli çocukların oluşturduğu müzik eğitimi alanı ile ilgili hiç bir çalışmanın yapılmadığı; yapılan tezlerde de en çok zihinsel yetersizliği olan çocuklarla çalışıldığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Müzik eğitimi, özel gereksinimli çocuklar, lisansüstü tezler


INVESTIGATION OF SPECIAL NEEDS EDUCATION FOR CHILDREN WITH MUSIC MADE BY APPLICABLE GRADUATE THESIS IN TURKEY
 
The aim of this study is to examine been involved with music education for children with special needs graduate theses in Turkey. be addressed in this context, Turkey made until 2018 and in terms of access to the National Council of Higher Education Thesis Center is open 19 graduate theses different variables, grouped in variables being considered. The study is a qualitative research and the data is obtained by document analysis. The sample of the study was determined by criterion sampling which is one of the purposive sampling strategies. For the purpose of this study, each thesis was subjected to content analysis by using en Graduate Thesis Examination Form c which was developed by the researchers. Music education graduate theses about children with special needs; (1) according to the types of thesis, (2) according to years, (3) according to the gender of the researcher, (4) according to the geographical area of study, (5) according to the city where the study was carried out, (6) according to the university, (7) according to the institutes (8) according to the type of inability, working group hearing, vision, mind, orthoprdics etc., (9) according to the method, (10) according to data collection tools, (11) according to the sample selection method, (12) according to sample size is collected on twelve main headings. According to the results of the study, there is only one PhD thesis on the subject; most of the study was done in 2010 in Istanbul and Marmara University; Between 1997 and 2003, and in 2015, there were no post-thesis studies on the subject of study; In the Aegean Region and the Southeastern Anatolia Region, there is no study on the music education area composed of children with special needs; In the theses, it was concluded that most of the children with intellectual disabilities were employed.

Keywords: Music education, children with special needs, graduate theses


Detay

İÇERİK