TR
Eurasian Studies Journal Yıl:2019  Sayı: 10  Alan: İşletme

Betül GÜR
DIŞ TİCARET HACMİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: BRICS ÜLKELERİ ÖRNEĞİ
 
Ekonomik büyüme ve kalkınma gelişmekte olan ülkelerde önemli bir süreci ifade etmektedirler. Küreselleşmenin fırsatlarından yararlanmak isteyen az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, dış ticaret yoluyla önemli kazanımlar elde etmeyi ve başarılı büyüme performansına ulaşmayı hedeflemektedir. Dış ticaretin gelişmesi rekabeti artırarak teknolojinin ilerlemesi yoluyla istihdamın ve işgücü verimliliğinin artmasına ve büyümeye etki edecektir. Dış ticaret, tek başına yeterli olmayan koşulların uluslararası ilişkileri geliştirmek amacıyla, ülkelerin birbiri ile olan alışverişinin sosyal ve ekonomik yapılarını da iyileştireceği ve refah seviyesini sağlayacağı açısından bu süreçte kilit görevi görmektedir. Bu çalışmanın amacı, benzer ekonomik sorunları olan BRICS ülkeleri için 2010.Q1-2018.Q4 dönemine yönelik dış ticaret hacmi (DTH) ve büyüme (GSYİH) arasındaki ilişkinin panel eşbütünleşme ve nedensellik analizi yardımıyla belirlenmesidir. Analiz sonucunda, DTH ve GSYİH arasında uzun dönemli pozitif ilişkinin varlığı söz konusudur. Yapılan nedensellik analizinde ülke grubundaki tüm ülkeler için DTH ve GSYİH arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Dış ticaret hacmi, Büyüme, Panel eşbütünleşme, Panel nedensellik


THE RELATIONSHIP BETWEEN THE FOREIGN TRADE VOLUME AND ECONOMIC GROWTH: BRICS COUNTRIES
 
Economic growth and development represent an important process in developing countries. Underdeveloped and developing countries, which want to benefit from the opportunities of globalization, aim to achieve significant gains through foreign trade and achieve successful growth performance. The development of foreign trade will influence competition and increase employment and labor productivity through the advancement of technology by increasing competition. Foreign trade is the key in this process in terms of improving the social and economic structures of the countries' exchange with each other and ensuring the level of prosperity. The aim of this study is to determine the relationship between foreign trade volume (FTV) and growth (GDP) for the period 2010.Q1-2018.Q4 with similar economic problems with the help of panel cointegration and causality analysis. As a result of the analysis, there is a long-term positive relationship between FTV and GDP. In the causality analysis, bi-directional causality relationship was determined for all countries in the country group.

Keywords: Foreign trade volume, GDP,Panel cointegration analysis, Panel Causality analysis


Detay

İÇERİK