TR
Eurasian Studies Journal Yıl:2019  Sayı: 11  Alan: Finans

Esra TÜRE, Hüriyet BİLGE
ÖRGÜTSEL SİNİZM DÜZEYLERİNİN İŞ TATMİNİNE OLAN ETKİSİ
 
Çalışmada, İstanbul’da özel sektörde faaliyet gösteren bir işletmenin çalışanlarının demografik özellikleri ile örgütsel sinizm alt boyutları ve iş tatminiyle arasındaki ilişkiler ele alınıp incelenmiştir. İşletme çalışanlarının demografik değişkenleri bağımsız değişken ve örgütsel sinizm alt boyutları ve iş tatmini boyutu ise bağımlı değişken olarak araştırmaya dahil edilmiştir. Çalışmada elde edilen veriler SPSS for Windows 21.0 Paket Programı kullanılarak Güvenirlilik ve Faktör Analizi Testleri, t-Testi, Tek Yönlü ANOVA ve Korelasyon analizi ile incelenmiştir. Analiz sonucunda, örgüt çalışanlarının yaşları arttıkça, örgütsel sinizmin sadece bilişsel boyut üzerinde fark oluşturduğu ve yine çalışanların sağlıklı olanlarının, bedensel/ruhsal bir hastalığa sahip olanlara göre işlerinden daha fazla tatmin oldukları belirlenmiştir. Korelasyon analizi sonucunda ise, örgütsel sinizm boyutları kendi aralarında doğrusal ve pozitif yönde orta düzey ve iş tatmini ile örgütsel sinizm alt boyutları arasında doğrusal ve negatif yönde orta düzeye yakın bir ilişki olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sinizm, Örgütsel Sinizm, İş Tatmini ve Faktör Analizi


THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL CYNICISM LEVELS ON JOB SATISFACTION
 
In this study, the relationship between demographic characteristic and organizational cynicism sub-dimensions and job satisfaction of the employees who work at a private company in İstanbul, are examined. The demographic variables of business employees are independent variables, and organizational cynicism’s sub-dimensions and job satisfaction’s dimensions are dependant variables. The variables in the study are analysed by reliability and factor analysis test, t-test, one-way Analysis of Variance (ANOVA), correlation analysis using SPSS for Windows 21.0 package programme. As a result of the analysis, as the employee’s age is increased, organizational cynicism only made a difference on the cognity dimension and again unless the employees had a disease, they had more job satisfaction than those who had a physical/ mental illness. As a result of correlation analysis, it was determined that organizational cynicism dimensions had a linear and positive intermediate level of that between them, also there was a close linear and negative relationship between job satisfaction and subdimensions of organizational cynicism.

Keywords: Cynicism, Organizational Cynicism, Job Satisfaction and Factor Analysis.


Detay

İÇERİK