TR
Eurasian Studies Journal Yıl:2019  Sayı: 11  Alan: Türk Halk Bilimi

Alan Abrek KOÇKAR, Ayten KAPLAN
ÇERKES MÜZİĞİ ve ÇALGILARI
 
Bu çalışmanın amacı Kuzey-Batı Kafkasya halklarından olan “Çerkes”lerin geleneksel müziklerinin ve çalgılarının genel bir bakış açısıyla araştırılmasıdır. 19. yüzyılın en büyük sürgün ve göç olayını yaşayan Çerkeslerin oldukça büyük bir kısmı 1864 yılından itibaren Osmanlı Devleti tarafından Anadolu ve Balkan coğrafyasına yerleştirilmiştir. 19. yüzyılın sonlarından itibaren de çoğu Balkanlar’dan getirilerek Anadolu’ya yerleştirilmişlerdir. Sosyal yaşamlarında müzik ve dansla iç içe olan bu insanlar, kimliklerini kaybetmemek için, yaşama tutunma aracı olarak geleneksel müziklerini korumaya çalışmıştır. Kaybolan çalgılarının, müziklerinin ve danslarının yerine yenilerini koymuşlardır. Kafkasya’da kalanlar ise geleneksel çalgılarını, müzik ve dans geleneklerini her şeye rağmen korumayı başarmışlardır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılarak daha önce yazarlar tarafından ve çeşitli araştırmacılar tarafından derlenmiş ses kayıtlarına dayalı kaynaklar taranmış, yayınlar ve görüntü kaynakları ile internet taraması gerçekleştirilmiştir. Taranan kaynaklardan bazı sesli ve görüntülü örnekler karekod aracılığı ile çalışma sonuna eklenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çerkesler, Halk çalgıları, Çerkes müziği, Göç, Kafkasya


CIRCASSIAN MUSIC AND INSTRUMENTS
 
The aim of this study is to investigate the traditional music and instruments of the Circassians from the North-West People of Caucasus. The vast majority of Circassians, who lived through the 19th century's largest exile and immigration, were settled by the Ottoman Empire in Anatolia and the Balkans since 1864. These people, who are intertwined with music and dance in their social lives, tried to preserve their traditional music as a means of keeping their identity and keeping tradition and cultural heritage alive. During, they replaced some of their lost instruments, music and dances with new ones. Those who remained in the Caucasus somewhat managed to preserve their traditional instruments, music and dance traditions. In this study qualitative research system is used. Voice record resources compiled by musicologists, ethnologists and various researchers, publications and visual resources were searched and internet search was made. Some of the audio and video resource samples are added at the end of this notice via Qr Code.

Keywords: Circassian, Folk instruments, Pshine, Phachich, Caucasus


Detay

İÇERİK