TR
Eurasian Studies Journal Yıl:2020  Sayı: 13  Alan: Batı Dilleri ve Edebiyatları

Gülcan YÜCEDAĞ
SELİM ÖZDOĞAN’IN ‘GÖÇ ÜÇLEMESİ’NİN SOSYO-PSİKOLOJİK UYUM BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
 
Göçmenlerin hedef ülkedeki sosyal, kültürel, ekonomik vb. alanlarda uyumu, göç çalışmalarının önemli konularından biridir. Bu konuya hâkim toplum ve göçmen grup açısından bakıldığında, sosyo-psikolojik uyumun önemi ortaya çıkmaktadır. Hem göçmen grubun hedef ülkedeki davranış biçimleri ve hâkim kültüre bakış açısı hem de hedef ülkenin yerlilerinin göçmenlere yönelik tavır ve davranışları, uyum sürecinde etkin rol oynamaktadır. Bu bağlamda sosyal kimlik ve süreç içerisinde geliştirilen kültürleşme stratejileri önem taşımaktadır. Selim Özdoğan’ın ‘Göç Üçlemesi’ şeklinde tanımladığımız Die Tochter des Schmieds (2005), Heimstraße 52 (2011) ve Wo noch Licht brennt (2017) isimli eserleri, göç ve göçmene dair oldukça zengin bir içeriğe sahiptir. İç, dış, geri ve döngüsel göç gibi türlerin dikkat çektiği eserler göçmen kimliği, vatan algısı ve yeni topluma uyum gibi konular hakkında önemli bilgiler vermektedir. Zaman ve mekânın değişimine paralel olarak farklı kültürleşme stratejilerinin öne çıktığı görülmektedir. Bu çalışma, ‘Göç Üçlemesi’nde sosyo-psikolojik uyumla ilişkili olan kültürleşme stratejilerini göçmen grup ve hâkim toplum açısından incelemektedir. Bu amaçla öncelikle kavramsal açıdan sosyal kimlik, sosyal kimliğin kültürleşme stratejileri ile ilişkisi ele alınacaktır. Çalışmanın uygulama kısmında örneklem olarak seçilen eserler, teoriyle ilişkilendirilerek incelenecektir. Edebi eserlerin içerik analizi yapılacak ve bu noktada tarihsel, sosyolojik verilerden de faydalanılacaktır. Böylelikle çeşitli göç türleri ve göçmenlik halleri, sosyal kimlik ve kültürleşme stratejileri dikkate alınarak sosyo-psikolojik uyum bağlamında açıklanacaktır.

Anahtar Kelimeler: sosyal kimlik, uyum, kültürleşme stratejileri, Die Tochter des Schmieds, Heimstraße 52, Wo noch Licht brennt


AN ANALYSIS OF SELİM ÖZDOĞAN'S ‘MIGRATION TRILOGY’ IN THE CONTEXT OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL ADAPTATION
 
Social, cultural, economic etc. adaptation of immigrants in the destination country is one of the important issues of migration studies. Considering this subject from the perspective of the dominant culture and the immigrant group emerges the importance of socio-psychological adaptation. Both the behaviour of the immigrant group and the perspective towards the dominant culture, as well as the attitudes and behaviours of the natives of the target country towards immigrants play an active role in the adaptation process. In this context, social identity and acculturation strategies are important. Selim Özdoğan's works named Die Tochter des Schmieds (2005), Heimstraße 52 (2011) and Wo noch Licht brennt (2017), which we define as ‘Migration Trilogy’, have a very rich content on migration and immigration. Works highlighting species such as internal, external, cyclical migration and remigration provide important information on issues like immigrant identity, homeland perception and adaptation to the new society. This study examines acculturation strategies related to socio-psychological adaptation in the ‘Migration Trilogy’ in terms of the immigrant group and the dominant society. For this purpose, conceptually social identity, the relationship of social identity with acculturation strategies will be discussed. The works chosen as samples in the practice part of the study will be examined in relation to the theory. Content analysis of literary works will be done and at this point, historical and sociological data will be used. Thus, various types of immigration and immigrants will be explained in the context of socio-psychological adaptation, considering social identity and acculturation strategies.

Keywords: social identity, adaptation, acculturation strategies, Die Tochter des Schmieds, Heimstraße 52, Wo noch Licht brennt


Detay

İÇERİK