TR
Eurasian Studies Journal Yıl:2020  Sayı: 13  Alan: Müzik

Anıl ÇELİK
KLARNET EĞİTİMİNDE KARŞILAŞILAN “LA-Mİ” – “Mİ-LA” NOTALARI ÜZERİNE GEÇİŞ KOLAYLIĞI SAĞLAYACAK ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ
 
Bu çalışmada klarnet öğretiminde karşılaşılan geçiş zorluğu olarak karşımıza çıkan “La-Mi” ve “Mi-La” pasajlarından oluşan on yedi etüt çalışması yazılmıştır. Yazılan etütler özgün etütlerdir. Çalışmalarda, teknik çalışma yönteminin kısa vadede çözülmesi, karşılaşılan zor pasajlarda o pasaja göre etüt seçilmesine dikkat edilmiştir. Pasajlardaki teknik zorlukları belirleyip bu zorlukları etüt ile pekiştirerek ileride çalınacak eserlerde daha verimli olabilmek arzu edilmiştir. Teknikleri öğrenmek ve pekiştirmek isteyen klarnet çalıcılarına kılavuz niteliğinde etüt önerileri sunulmuştur. Bu çalışmada, klarnet çalmayı öğrenmeyi hedefleyen kişilerin özellikle “La-Mi” ve “Mi-La” pasajlarında karşılaşacak zorlukların nasıl aşılması gerektiğinin araştırması yapılmıştır. “La-Mi” ve “Mi-La” geçiş zorluğunu en aza indirecek ya da tamamıyla çözüm noktasına varılmasını hedefleyen etütler üzerinde durulmuştur. Etütleri çalarken bir eserde karşılaşacak pasaj (La-Mi-Mi-La) sorununun da daha kısa sürede çözülebildiği saptanmıştır. Özellikle parmaklarımızı perdelerin üzerine yakın tutmak hızlı pasajların daha süratli çalınmasına yol açmıştır. Alıştırma amaçlı etütlerde, tını kalitesini geliştirmek de oldukça önemlidir. Pasaj çalışmasını yaparken bir yandan da nüans çalışması yapılması istenmiştir. Teknik yeterliliğe eriştikten sonra müzikal yorum gücünün de ilerlediği tespit edilebilmiştir. Böylelikle etüdü çalarken birkaç noktayı (pasaj, nüans - artikülasyon vb.) düşünebilmesi ve kontrol edebilmesi istenmiştir. Pasajları (La-Mi - Mi-La) doğru ve ritmik çalışmak ileride önümüze çıkacak eserlerde daha az zaman harcamamızı sağlayacaktır. Bireysel çalgı çalışma süreci çalgı başarısının önemini de arttıracaktır. Etüt çalışması, müzikal disiplini ve titizliği de beraberinde getirecektir. Etütteki teknik güçlükler belirlenmiş ve bu teknik pasajların giderilmesine yönelik etüt örnekleri sunulmuştur. Müzik icrasında yorumsal gücü ve teknik gelişime katkı sağlanması amaçlanmıştır. Araştırmanın klarnet çalışması yapanlara yol göstermesi hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Klarnet, etüt, teknik, nota, müzik


WORKING METHODS TO PROVIDE EASE OF PASSAGE ON “LA-MI” - “MI-LA” MUSICAL NOTES ENCOUNTERED IN CLARINET TRAINING
 
Seventeen studies of etudes were written in this study, consisting of the passages “La-Mi” and “Mi-La”, which came across as a transitional difficulty encountered in clarinet teaching. The written etudes are original etudes. In the studies, it was aimed to solve the technical working method in the short term and to select the study according to that passage in difficult passages encountered. By identifying the technical difficulties in the passages and reinforcing these difficulties with etude, it is aimed to be more efficient in the works that will be played in the future. The clarinet players who want to learn and reinforce the techniques have been offered a guide to study. In this study, a research has been made on how to overcome the difficulties faced especially in the passages of "La-Mi" and "Mi-La" by the people who aim to learn to play the clarinet. It has been determined that the passage (La-Mi-Mi-La) problem to be encountered in a work while playing the studies can be solved in a shorter time. Especially keeping our fingers close to the frets enabled the rapid passages to be played faster. It is also very important to improve timbre quality in practice studies. While performing the passage study, it was also asked to do a nuance study. After attaining technical competence, it was determined that the power of musical interpretation also progressed. Thus, while playing the study, a few points (passage, nuance - articulation, etc.) he/she was asked to be able to think and control. Working through the passages (La-Mi - Mi-La) accurately and rhythmically will allow us to spend less time in future works. The individual instrument working process will also increase the importance of instrument success. The etude study will also bring musical discipline and meticulousness. Technical difficulties in the study were identified and examples of studies for the elimination of these technical passages were presented. It is aimed to contribute to interpretive strength and technical development in music performance. The aim of the research is to guide the clarinets.

Keywords: Clarinet, etude, technique, note, music


Detay

İÇERİK