TR
ISSN: 2149-3529
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Studies Journal Year:  2017  Volume:   6  Area:   Communication Studies

Yasemin YILDIRIM , Selçuk BALI
STRUCTURE of the HUNGARIAN LOCAL GOVERNANCE and FINANCIAL RELATIONS BETWEEN GOVERNANCES
 
Hungary has experienced both socio-economic and political changes from the past to the today. It occupies an important place among European countries. With the passage to free market economy in 1989, the financial and administrative structure of the country has been reshaped. By Local Government Act, imposed in 1990, municipalities have become the key elements of the system of local government as an autonomous structure. especially In the study, local government services and their financial conditions for the satisfaction of these services are discussed. There is still debate about the autonomy of local governments. It can not digress outside of limits set by the central government and own revenues to finance the services they have to provide is inadequate.

Keywords: Hungary, Local Governments, Income and Services Division


MACARİSTAN YEREL YÖNETİMLERİNİN YAPISI ve YÖNETİMLER ARASI MALİ İLİŞKİLERİ
 
Geçmişten günümüze gerek sosyo-ekonomik gerekse siyasi anlamda yaşadığı değişimlerle Macaristan, Avrupa ülkeleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Serbest piyasa ekonomisine 1989’da geçilmesiyle birlikte ülkenin finansal ve yönetsel yapısı yeniden şekillenmiştir. Yerel Yönetimler Yasası 1990’da çıkarılmış ve belediyeler, özerk bir yapı olarak yerel yönetim sisteminin temel unsuru haline gelmiştir. Çalışmada özellikle yerel yönetimlerin hizmetleri ve bu hizmetlerin karşılanmasına yönelik mali durumları ele alınmıştır. Yerel yönetimlerin özerkliği konusunda hala tartışmalar bulunmaktadır. Çünkü mali kararlarda merkezi yönetimin belirlemiş olduğu limitlerin dışına çıkamamakta ve vermek zorunda oldukları hizmetlerin finansmanı için özgelirleri yetersiz kalmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Macaristan, Yerel Yönetimler, Gelir ve Hizmet Bölüşümü


Detail

CONTENT