TR
ISSN: 2149-3529
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Studies Journal Year:  2018  Volume:   8  Area:   Turkish Language

Neşe IŞIK
CULTURAL VALUES AND PHILOSOPHICAL ELEMENTS IN THE POEMS OF MUHSİN KADIOĞLU
 
The language of poetry differs from the language of everyday speech. This difference is due to the fact that the poet presents the language in a new form in his work through his contributions from his inner world. The words in the poem offer another world to its readers with new images and different association of ideas starting from its basic meaning. In order to interpret the words used in the poem, the work should be analyzed and the connotations and references that the poet has tried to convey should be understood starting from the basic meaning. The analysis of the poem is very important at the point of understanding its literary value once again. Muhsin Kadıoğlu is a distinctive poet who skillfully manipulates philosophical elements, and national feelings in his poems. It is seen that the poet successfully reflects the details of the language in his works, especially in his poems about love that are created with the symbols of his inner world. In this study, three poems of Muhsin Kadıoğlu, “Mostar Bridge”, “Kurtuba” and “Stand up Elhamra!” in his book titled “Ya Sen Gel(You come to me)” will be analyzed semantically.

Keywords: Muhsin Kadioglu, poem, Turkish philosophy, Turkish thought


MUHSİN KADIOĞLU’NUN ŞİİRLERİNDE KÜLTÜR DEĞERLERİ VE FELSEFİ UNSURLAR
 
Şiir dilini günlük konuşma dilinden farklı kılan şüphesiz, şairin kendi ruh ve duygu dünyasından kattıklarıyla, eserinde dili yeni bir formda sunmasından kaynaklanır. Şiirde geçen kelimeler artık, temel anlamından hareketle yeni imajlar, farklı çağrışımlarla okuyucusuna başka bir dünyanın kapılarını aralar. Şiirde söylenenlerin anlamlandırılması için o eserin tahlil edilmesi yani; temel anlamdan hareketle şairin iletmek istediği yan anlamların, göndermelerin kavranması gereklidir. Şiirin çözümlenmesi, eserin edebî kıymetinin bir kez daha görülmesi noktasında önem arz etmektedir. Muhsin Kadıoğlu, şiirlerinde genellikle felsefî unsurları, millî duyguları ustaca işleyen özgün bir şairdir. Şairin, duygu dünyasının sembolleriyle örülmüş aşk ve sevgi konulu şiirlerinde de dilin inceliklerini başarıyla eserlerinde işlediği görülmektedir. Bu çalışmada Muhsin Kadıoğlu’nun “Ya Sen Gel” adlı eserinde yer alan üç şiiri; “Mostar Köprüsü”, “Kurtuba’da” ve “Ayağa Kalk Elhamra!” adlı şiirleri anlamsal yönden tahlil edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Muhsin Kadıoğlu, şiir, Türk felsefesi, Türk düşüncesi


Detail

CONTENT