TR
ISSN: 2149-3529
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Studies Journal Year:  2018  Volume:   8  Area:   International Relations

Recai AKAY
A GENERAL OVERVIEW OF RUSSIA'S HISTORY OF THE GENOCIDE IN THE CONTEXT OF CHILDREN'S RIGHTS
 
The purpose of this article is to briefly review the genocides of the Russian State against the past day-to-day Muslim Turkish society in the context of children's rights. The people who suffered the most genocide in history are the Muslim Turkish Nation. The most striking example of this is the rapid dissolution of the Turkish population in the last 200 years. Despite this fact, the Western world is making slander as if the Turks had allegedly Armenian and Greek genocide. This situation is still maintained in the world public opinion. The massacres committed by the Russians in the genocides committed to Turks constitute a separate place and weight. In the article especially genocides committed by Kazakhstan, Kazakh, Kirghiz, Azeri, Circassian, Chechen, Turkmen, Tatar and Ahiska Turks will be discussed and a brief evaluation will be made. It will be revealed how Muslim Turkish children are affected by these genocides. The article was created by source scanning method.

Keywords: Russia, Turkish, Muslim, genocide, child rights.


GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ÇOCUK HAKLARI BAĞLAMINDA RUSYA’NIN SOYKIRIM TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ
 
Bu makalenin amacı, çocuk hakları bağlamında Rusya Devleti’nin geçmişten günümüze Müslüman Türk toplumuna yaptığı soykırımları özetle değerlendirmektir. Tarihte en çok soykırıma uğrayan millet Müslüman Türk Milletidir. Bunun en çarpıcı örneği, son 200 yılda Türk nüfusunun hızla erimiş olmasıdır. Bu gerçeğe rağmen Batı dünyası, Türklere sözde Ermeni ve Rum soykırımı yapmış gibi iftiralar atmaktadır. Bu durum dünya kamuoyunda hala güncelliğini korumaktadır. Türklere yapılan soykırımlar içerisinde Rusların yaptıkları katliamlar ayrı bir yer ve ağırlık teşkil etmektedir. Makalede özellikle Rusya’nın Kazak, Kırgız, Azeri, Çerkes, Çeçen, Türkmen, Tatar ve Ahıska Türklerine yaptığı soykırımlar üzerinde durulacak ve özet bir değerlendirme yapılacaktır. Bu soykırımlardan Müslüman Türk çocuklarının nasıl etkilendiği ortaya konulacaktır. Makale kaynak tarama yöntemi ile oluşturulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Rusya, Türk, Müslüman, soykırım, çocuk hakları.


Detail

CONTENT