TR
ISSN: 2149-3529
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Studies Journal Year:  2020  Volume:   12  Area:   Music

Saygın ÇETİNER
AN OVERVIEW OF THE GRADUATE/POSTGRADUATE THESES WITH INTENSIVE CONTENTS ON PIANO; TURKEY, 2013-2018
 
This research, carried out adopting the general screening model, is a descriptive study and it aimed to examine the graduate/postgraduate theses with an intensive content on piano in terms of the level of study depending on university-institute, thesis type, research types, in terms of categories depending on contents and approaches, and in terms of elements emphasized in the titles of these theses. As a result of the researches and analyzes carried out with the theses obtained from the YÖK database, it was found that 127 theses focused on the piano in terms of focus and content. On the other hand, although 39 theses did not focus on (or did not solely focus on) the piano, it was found that, these theses had an intensive content on the piano (or the content also intensively included the piano). It was seen that the researches were mainly carried out in the Social Sciences, Fine Arts, and Educational Sciences Institutes of the Universities and the research levels were mainly “Descriptive”. In terms of thesis type, the majority of the theses were at the graduate level (MSc.), followed by the postgraduate degree including PhDs and Proficiency in Arts. In terms of contents and approaches in the dissertations, the studies mostly focused on “literature” and “education”. In addition, it is remarkable that the number of related studies in the last 5 years is equivalent to the number of studies in the previous 10 years. At the end of the study, it was suggested that future studies should focus on the position of the study in its related field and its intensity (e.g. focus subjects, content intensity, approach and its relevance to the area). Also, in terms of obtaining scientific data in new and different approaches in the field, it should be focused on research levels which are found to be limited in the previous studies.

Keywords: Postgraduate, Theses, Music, Piano.


PİYANO ÜZERİNE İÇERİK YOĞUNLUĞU BULUNAN LİSANSÜSTÜ TEZLERE BİR BAKIŞ; TÜRKİYE, 2013-2018
 
Genel tarama modelinde çalışılan bu araştırma betimsel düzeydedir ve Türkiye’de, 2013’ten 2018’in sonuna dek olan 5 yıllık bir kesitte piyano üzerine içerik yoğunluğu bulunan lisansüstü tezlerin üniversite-enstitü, tez türü, araştırma türleri bakımından düzey, içerik ve yaklaşımlar bakımından kategoriler ve başlıklarda öne çıkan unsurlar bakımından incelenmesi amaçlanmıştır. YÖK veri tabanı üzerinden elde edilen tezler ile yapılan tarama ve analizler sonucunda, 127 adet tezde odak ağırlığı ve içerik yoğunluğunun piyano üzerine olduğu, 39 adet tezde odak ağırlığı piyano üzerine (veya tek başına piyano üzerine) olmamasına karşın, piyano üzerine de içerik yoğunluğu bulunduğu (veya içerik yoğunluğunun piyano yönünde de olduğu) tespit edilmiştir. İncelenen çalışmaların ağırlıklı olarak Sosyal Bilimler, Güzel Sanatlar ve Eğitim Bilimleri Enstitülerinde çalışıldığı, araştırma düzeylerinin ağırlıklı olarak “Betimsel” yönünde olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Tez türü bakımından ise ağırlık Yüksek Lisans yönündedir, ardından gelen Doktora ve Sanatta Yeterlik türlerindeki dağılım ise eşite yakın bir dengededir. Tezlerdeki içerik ve yaklaşımlar bakımından dağılımda ise “literatür” ve “eğitim” üzerine birer ağırlık söz konusudur. Ayrıca, son 5 yıllık kesitteki ilgili lisansüstü çalışma sayısı ile önceki 10 yıllık kesitteki çalışma sayısının denkliği dikkat çekicidir. Çalışma sonunda; takip edecek çalışmalarda, tezlerin konu odakları, içerik yoğunlukları ve yaklaşımlar, alana temas vb. yönlerden yaklaşımlarla da netleştirerek çalışılması, ayrıca alana ilişkin yeni ve farklı yaklaşımlarda bilimsel veri elde edilmesi bakımından, çalışmalarda, az sayıda olduğu görülen araştırma düzeylerine de ağırlık verilmesi önerilerinde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Lisanüstü, Tezler, Müzik, Piano.


Detail

CONTENT