TR
ISSN: 2149-3529
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Studies Journal Year:  2020  Volume:   12  Area:   Accounting

Muhittin ZÜGÜL
THE FINANCIAL PERSPECTIVE ON THE STOCK POSITION WITHIN RELIGIOUS RULES
 
In the introduction we try to show the importance of the paper’s subject. Fort this we handle stock investments with their advantages. Because of religious sensitivity of a particular segment of the society we touch on the relationship of Islam with the subject. In addition to it, we give place to the risks in the stock investments along with their gains, provided rights and obligations. Also, we try to mention the functions of the stocks in terms of general economy by public aspect. We handle the rules of the Islamic religion that can be associated with stocks as basic principles under the title of Islamic finance. We try to show the position of the stock in relation to the principles of fardh (religious duty), deception, gambling, haram activities, and risks. In the conclusion, we share the facts that stocks are not in contradiction with the principles of Islamic finance. At the end we emphasize the importance of keeping the paper’s subject on the agenda both in terms of the general economy and the individual aspects.

Keywords: Stock, Islamic Finance, Principles of Islamic Finance


DİNİ KURALLAR ÇERÇEVESİNDE HİSSE SENETLERİNİN KONUMUNA FİNANSAL BİR BAKIŞ
 
Çalışmamızın giriş bölümünde, konunun önemini göstermeye çalıştık. Bu amaçla hisse senedi yatırımlarını, sundukları avantajlarla beraber ele aldık. Toplumun belli bir kesiminin hassasiyetleri nedeniyle, konunun İslamiyet’le ilişkisine değindik. Devamında, hisse senetlerini, sundukları kazançlar, sağladıkları hak ve yükümlülükler yanında hisse senedi yatırımlarındaki risklere yer verdik. Konunun kamusal yönü itibariyle, genel ekonomi açısından hisse senetlerinin işlevlerini de dile getirmeye çalıştık. Dinimizin hisse senetleriyle ilişkilendirilebilecek kurallarını İslami Finans başlığı altında temel ilkeler şeklinde ele aldık. Faiz, aldatma, kumar, haram faaliyetler ve risk ilkeleri karşısında hisse senedinin konumunu göstermeye çalıştık. Sonuç bölümünde de hisse senetlerinin, İslami Finans ilkelerine aykırılık göstermediğine dair bulguları paylaştık. Gerek genel ekonomi ve gerekse bireysel açılardan, konunun gündemde tutulması gerektiği düşüncemizi söyleyerek çalışmayı sonlandırdık.

Anahtar Kelimeler: Hisse senedi, İslami Finans, İslami Finans’ın Temel İlkeleri


Detail

CONTENT