TR
Eurasian Studies Journal Yıl:2015  Sayı: 1  Alan: Sosyoloji

Taleh Halilov
NAHÇIVANDA EGİTİM (XIX YÜZYILIN SONU, XX YÜZYILIN BAŞLARINDA)
 
Makalede XIX yüzyılın sonu, XX yüzyılın başlarında Eğitim alanında gerçekleştirilen ilerici değişiklikler Nahçıvan'da aydınlanma düşüncelerinin gelişiminde ve yerli aydın sınıfının yükselişi öyrenilmişti. XIX yüzyılın sonu XX yüzyılın başları Nahçıvan'da eğitim ve kültürün gelişiminde de önemli olmuş, Nahçıvan bölgesinin maarifperver aydınları Azerbaycan'ın aydınlanma tarihine büyük katkılar vermiştir. Bu dönemde Nahçıvan'da kültürel, öğretim ocakları düzenlenmiş ve okullarda bilimler öğretilmiştir. Bu zaman belirtilmiştir ki, aynı dönemde Nahçıvanda eğitim ve kültürde elde edilmiş naliyyetler gelecek başarılarının temelini koymuştu. Bu çalışmada ise aynı dönemde Pedagoji Semminariya, Pedagojik Tehnikum, Öğretmenler Enstitüsünün ve Pedagojik kursaların büyük rolü olmuştu.

Anahtar Kelimeler: Semminariya, eğitim, Tehnikum, kültür, okul, öğrenci, ilköğretim


NAKHCHIVAN CAREER EDUCATION (XIX CENTURY, THE BEGINNING OF THE CENTURY XX)
 
In the article the end of the XIX century, in the beginning of the XX century progressive changes in education held in Nakhchivan in the development of Enlightenment thought and the rise of indigenous intelligentsia had öyrenil. The end of the nineteenth century and early twentieth century was a landmark in the development of education, culture Nakhchivan, Nakhchivan region enlightenment intellectuals contributed to the history of the Enlightenment. The cultural and educational institutions established during this period and secular sciences were taught in schools. This time is specified, the same period of education and culture were obtained in Nakhichevan naliyyətlə had put the foundation for future success. In this study, in the same period of Semminari Pedagogy, Pedagogical tehnikum, teachers and pedagogical İnistitut had a big role in the crop.

Keywords: I21 - Analysis of Education


Detay

İÇERİK