TR
Eurasian Studies Journal Yıl:2016  Sayı: 4  Alan: Tarih

Ergenekon SAVRUN
Balkan Milliyetçilikleri Bağlamında Sırp, Yunan ve Bulgar Milliyetçiliklerinin Karşılaştırılması
 
Bu makalede “Milliyetçilik İdeolojisinin” temel özelliklerini bir bütünlük içinde ele alacağız. Daha sonra, 18. yüz yılın sonlarına doğru 1789 Fransız Devrimi ile ortaya çıkan ve 19. yüz yılda Balkanlarda hızla yayılan milliyetçilik ideolojisi ve ulus devlet olma sürecini, Hroch’un üç aşamalı Milliyetçilik ideolojisi tanımlamasında ele alarak karşılaştırmalar yapacağız. Hroch’un bu üç aşamalı tahlilini “Yunanistan, Sırbistan ve Bulgaristan”da ne şekilde geliştiklerini açıklayacağız. Bununla birlikte; “Milliyetçilik, Ulusçuluk ya da Nasyonalizm”, terimleri kendilerini birleştiren dil, tarih veya kültür bağlarından bir üstyapı oluşturabilmiş sosyal birikimlerin adı olan millet veya ulus olarak tanımlanan bir topluluğun yaşama ve ilerleme ülküsünün toplumların ve insanlığın gelişmesini sağladığına inanan görüştür. Maddi ve manevi yönlerden ülke çıkarlarını her şeyin üzerinde tutan bir anlayıştır. Yani ülkeler birbirleriyle uyumlu hareket ederek çıkarlarını birlikte yükseltmeye çalışmalıdırlar. Fakat birbirlerini yükseltmek yerine, diğeri diye adlandırdıkları milletlere karşı milliyetçiliği nasıl kullandıklarını ve Batılı Güçlerin güdümünde milliyetçilik akımının, Balkanların üç ülkesinde nasıl meydana geldiğini ve gelişmeleri ortaya koymaya çalışacağız.

Anahtar Kelimeler: Milliyetçilik, Balkanlar Sorunu, Sırbistan, Yunanistan, Bulgaristan.


Comparison of the Serb, Greek and Bulgarian Nationalism in the Context of the Balkan Nationalism
 
In this article we will describes the basic features of “Ideology of Nationalism” in a unity. Then, we will make comparision in the identification by addressing the Hroch’s “three stages of nationalism” which were rapidly spreading ideology of nationalism and nation state process towards the end of the 18th century emerging with the 1789 French Revolution and quickly spread in the 19th century. We will also try to explain how this Hroch’s three stage analysis developed on “Greece, Serbia and Bulgaria.” However; the terms of “Nationalism or Nation” is a vision of a society belives that enables the development of mankind which combining their language, history or cultural ties could create a superstructer of a nation or nations whose name is defined as the accumulation of social community life and ideals of progress. It is a concept that holds the country’s tangible and intangible aspects of interests above all of everything. Though, rather than promoting each other, how they use nationalism against the nations which they call the others and we will try to demonstrate progress which was happened with the support of Western Powers in these three Balkan States.

Keywords:


Detay

İÇERİK