TR
Eurasian Studies Journal Yıl:2016  Sayı: 4  Alan: İletişim

ALIYEVA B. M.
WEB-SƏHIFƏNIN IŞ KEYFIYYƏTININ MÜŞTƏRİ QIYMƏTLƏNDIRMƏSI METODUNUN IŞLƏNILMƏSI.
 
Məqalədə reklam marketinq fəaliyyəti ilə məşğul olan Web səhifənin iş keyfiyyətinə müxtəlif istifadəçilər və müştərilər tərəfindən verilən yekun qiymətin təyin edilməsi metodu işlənmişdir. Bu məqsədlə Web səhifəyə müraciət edən və səhifənin fəaliyyətini müxtəlif vasitələrlə qiymətləndirən müştərilərin bazası ( Customer Data Base ( CDB) ) strukturu işlənmişdir. Müştərilərin Web səhifənin fəaliyyətinə qiymət verə bilmək üçün istifadə edə biləcəkləri bəzi mənbələr araşdırılmışdır. Tekst (mətn) xarakterli mənbələrdə verilmiş linqvistik qiymətlərdən və müştəri aktivliyindən ədədi qiymət formalaşdırmaq üçün metodlar verilmişdir. Müxtəlif müştərilərin verdikləri qiymətlərdən müştəri qiymət matrisi CPM formalaşdırılmışdır ( Customer price matrix – CPM ). Yekun olaraq müxtəlif mənbələrin və müştərilərin çəki əmsallarından istifadə edərək Web səhifə üçün müştəri qiyməti təyin edilmişdir.

Anahtar Kelimeler: Müştəri aktivliyi, müştərilər bazası, müştəri qiymət vektoru, müştəri qiymət matrisi, münasibət əlifbası, təbii ayırıcılar, müştəri qiyməti


WEB-page assessment of the quality of work CUSTOMER DEVELOPMENT METHOD FLOUR
 
The advertising marketing activities in article, the quality of Web page developed by the various users and customers determining the final price. For this purpose was developed the Customer Data Base (Customer Data Base (CDB)) structure, that evaluate the Web pages performance by various means. In order to assess the activity of our customers, the Web page will be able to use some of the sources analyzed. Some of the sources analyzed for the Web pages activity assessing by the our costomers. There were given methods for numerical price of the linguistic price and customer activity that given in text character references. CPM (Customer Price matrix) formed by different customer\'s prices. Finally, by using different sources and customer\'s weight ratios were assigned customer prices for Web page.

Keywords: L15, L86, C88,


Detay

İÇERİK