TR
Eurasian Studies Journal Yıl:2016  Sayı: 4  Alan: İktisat

TACİNUR AKÇA
TARİHSEL SÜREÇTE TÜRKİYE’DE UYGULANAN SANAYİLEŞME POLİTİKALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
 
Türkiye’de, özellikle Cumhuriyet’in kurulmasından sonra sanayileşme önemli bir hedef olarak belirlenmiştir. 1929 Büyük Bunalımı ile beraber, Türkiye daha çok müdahaleci politikalar uygulamıştır ve bu politikalar 1945 yılına kadar devam etmiştir. 1950’li yılların başlarına gelindiğinde ise hemen hemen tamamı devlet öncülüğünde olmak üzere kayda değer bir sanayileşme atılımı gerçekleştirilememiştir. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra sanayinin denetimi özel sektörün eline geçmeye başlamıştır. Türkiye, 1980 yılı başlarından itibaren ise serbest piyasa ağırlıklı dışa açık politikaları uygulayan ülkeler arasında yer almıştır. Çalışmamızın amacı, sanayileşme politikalarına kavramsal bir açıklık getirmek ve Türkiye’de 1923’ten günümüze kadar uygulanmış olan sanayileşme politikalarını tarihsel açıdan inceleyip değerlendirmektir. Özellikle 2001 sonrası süreçte Türkiye’de izlenen sanayileşme politikaları irdelenecek ve Türkiye açısından nasıl bir sanayileşme stratejisi izlendiği ve bu politikaların ülke ekonomisine etkileri ilgili grafikler ve veriler doğrultusunda ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sanayileşme, Sanayileşme Stratejileri, Türkiye Ekonomisi, Dış Ticaret, İhracat, İthalat


AN ASSESSMENT ON THE INDUSTRIALIZATION POLICIES APPLİED IN TURKEY DURİNG THE HISTORICAL PROCESS
 
In particular, Turkey has been identified as an important goal of industrialization after the establishment of the Republic. Turkey has implemented more interventionist policies with 1929 Big Crisis and this policies were continued until 1945. When the early 1950s, almost all the brides to be led government has not carried out significant strides in industrialization. After the Second World War, control of the industry began to fall into the hands of the private sector. Turkey, since the beginning of 1980, has been among the free market oriented policies of openness which countries. The purpose of this study was to clarify the concept of industrialization policy and examine the industrialization policies that the Turkish Republic pursued hitherto. Especially we will analyze the industrialization policies pursued in Turkey after 2001 and will discuss the industrialization strategies by examining the related strategy and planning documents.

Keywords: O25, O24, O14, P16


Detay

İÇERİK