TR
Eurasian Studies Journal Yıl:2016  Sayı: 4  Alan: Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikası

hüseyin ali yüzer
İnsan Kaynaklı Afet Örneği Olarak Aral Gölü Faciasının Sosyal Politika Açısından Değerlendirmesi
 
Bu çalışmada insan kaynaklı klimatik afetler içerisinde yer alan Aral Gölü faciası konusuna odaklanılmıştır. Yapılan incelemede Sovyet rejimi zamanında başlayıp afet halini alan Aral gölü faciasının, bağımsızlık sonrasında Batı Türkistan devletleri tarafından da çözüme kavuşturulamadığı görülmüştür. Hatta bağımsızlık sonrasında mevcut durum daha da olumsuz hal almıştır. Afet yönetimiyle ilgili sınırlı çalışmalar ise uluslararası kuruluşların kısmi destekleri ile sınırlıdır. Ancak uluslararası kuruluşların da etkisi, mevcut Batı Türkistan devletlerinin ortak noktada birleşememeleri sebebiyle facianın yol açtığı ekolojik ve ekonomik kayıpların giderilmesine sebep olamamıştır. Mevcut başarısız girişimler, Aral gölü faciasının ancak Batı Türkistan’da kurulacak olası bir Türk birliğiyle çözülebileceğini desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Doğal afetler, Aral gölü, afet yönetimi, sosyal politika, Batı Türkistan


Consideration of Aral Sea Disaster as a Human Related Disaster Example in Terms of Social Policy
 
In this study, Aral Sea Disaster, which is one of the human related climatic disasters, has been focused. Researches show that the Aral Sea Disaster started and became a disaster in the Soviet Period and after the independency, it has not resolved by West Turkistan countries yet. The current situation has even got worse after the independency. Disaster works are limited to the supports that international organizations partially give. These international organizations’ effect has not been enough to recover the economic and ecologic loss that was caused by the disaster because of the fact that the West Turkistan countries could not come together. The unsuccessful attempts support that it is possible to resolve the Aral Sea Disaster by a Turkish Union that would be established in the West Turkistan.

Keywords:


Detay

İÇERİK