TR
Eurasian Studies Journal Yıl:2016  Sayı: 4  Alan: İşletme

Doç.Dr. İntizar Məmmədova İbrahim qızı
Azərbaycanda Müəssisələrin rəqabətə davamlılığı üzrə istehsalın təşkili prinsipləri
 
Tədqiqatın əsas məqsədi Azərbaycan Respublikasında mövcud olan müəssisələrin uğurlu fəaliyyətlərinin reallaşdırılması üçün rəqabətə davamlılıq prinsiplərinin xüsusiyyətlərini əsaslandırmaqdır. Burada həmçinin rəqabət mühitinə təsir edən amillər öyrənilmişdir. Tədqiqat işi bu sahədə gözlənilən müvaqif qaydaların tətbiqi üzrə idarəetmənin sistemli təhlilinə və məntiqi ümumiləşdirməsinə əsaslanır. Tədqiqat nəticəsində aşkar edilmişdir ki, müəssisələrin rəqabət qabiliyyətliliyinin artırılması üçün xarici mühitdə təsir amilləri təcübi əhəmiyyəti, müəssisələrin rəqabət üstünlərinin təsnifatının geniş təsviri aktual problemin həllində böyük əhəmiyyət kəsb edir. Tədqiqatın məhdudiyyətləri məqalə üçün rəqabət mühitinin təhlili, ərazi şəraiti, müvafiq qaydaların gözlənilməsi nəzəri baxımdan əsas götürülmüşdür. Tədqiqatın elmi yeniliyi Azərbaycan Respublikasında fəaliyyətdə olan müəssisələrin rəqabətə davamlılıq ehtiyatlarını altı qrup prinsipində göstərilmişdir.

Anahtar Kelimeler: rəqabət, rəqabətə davamlılıq, əmtəənin rəqabətqabiliyyətliliyi, rəqabət mühitinin prinsipləri.


The principles of the organization of production on business competitiveness
 
The key goal of the present study is substantiation of characteristics of the principles of sustainable competitiveness for successful realization of the enterprises operating in Azerbaijan. There was also studied the factors influencing to the competitive environment. The research work is based on the systematical analysis and logical generalization of management on the application of appropriate rules, followed in this sphere. It was revealed in the consequence of the study that the practical significance of the affecting factors in external environment and extensive description of the classification of competitive advantages of enterprises are of a great importance in the resolution of an actual problem for increasing of competitive advantages of enterprises. The limitations of the study are theoretically based on the analysis of competitive environment, territorial conditions, abiding of the appropriate rules within the article. The study\'s scientific innovation appears on specification of the resources of sustainable competitiveness of the enterprises operating in Azerbaijan as principles, separated to six groups.

Keywords: Customer activity, customer base, customer price vector, customer price matrix, alphabet attitude, natural separators, customer price.


Detay

İÇERİK