TR
Eurasian Studies Journal Yıl:2018  Sayı: 9  Alan: İşletme

Hacer Handan Demir
DUYGUSAL EMEK VE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİ: LOJİSTİK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ
 
Günümüz piyasa koşullarında örgütlerin uzun dönemli ve sürdürülebilir bir büyüme elde etme sürecinde kullanabilecekleri en etkin kaynaklar arasında yer alan insan faktörü, sahip olduğu duygusal ve psikolojik yönüyle de bireysel ve örgütsel performans kapsamında değerlendirmeye alınmalıdır. Çalışanlarla müşteriler arasındaki etkileşim düzeyi arttıkça ve hizmet kalitesinin çalışan performansına dayanma düzeyi yükseldikçe, çalışma hayatı açısından duygusal emeğin önemi artmaktadır. Çalışanların örgüt tarafından belirlenen gösterim kurallarına uygun hareket etmek durumunda kalması bir yandan müşteri memnuniyetini artırırken, bir yandan da yaşanabilecek duygusal uyumsuzluklar nedeniyle çalışanları olumsuz etkileyip, iş tatminini ve performansı azaltmaktadır. Bu çalışmanın amacı yoğun çalışma ortamının bulunduğu ve müşterilerle birebir ilişki gerektiren lojistik sektöründe duygusal emek ve iş tatmini ilişkisini regresyon analizi yardımıyla ortaya koymaktır. Analiz sonucunda, duygusal emek iş tatminini %22.7 pozitif yönde etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Duygusal Emek, İş Tatmini, İlişki Analizi


THE RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL LABOR AND JOB SATISFACTION: A CASE STUDY OF LOGISTICS SECTOR
 
The human factor, which is among the most effective sources that organizations can use in the process of achieving a long-term and sustainable growth in today's market conditions, should be evaluated within the context of individual and organizational performance also with its emotional and psychological aspects. As the level of interaction between employees and customers increases and the dependency level of service quality on employee performance rises, the importance of emotional labor increases in terms of working life. The fact that the employees are obliged to act in accordance with the display rules set out by the organization, on the one hand, increases the customer satisfaction, but on the other, negatively affects the employees due to probable emotional disharmonies, decreasing job satisfaction and performance. The aim of this study is to reveal the relationship between emotional labor and job satisfaction by regression analysis, in the logistics sector where there is an intense working environment and which requires a one-to-one relationship with customers. As a result of the analysis, emotional labor positively affects job satisfaction by 22.7%.

Keywords: Emotional Labor, Job Satisfaction, Corelation Analysis


Detay

İÇERİK