TR
Eurasian Studies Journal Yıl:2021  Sayı: 14  Alan: Müzik

Mahir MAK
GEÇMİŞTEN BUGÜNE MÜZİKLİ EĞLENCE TOPLANTILARI; LEYLİ, DERDERBABA VE SABAHİYE SOHBETLERİ
 
Anadolu’nun birçok yerinde farklı adlarla karşımıza çıkan müzikli eğlence toplantıları, topluluk içi bağların güçlendirilmesi, sorunların çözülmesi, topluluk üyelerinin sosyalleşmesi gibi bir dizi konuda önemli bir yere sahiptir. Müziğin merkezinde olduğu bu organizasyonlar aynı zamanda, mevcut müzik kültürünün taşınıp aktarıldığı birer okul gibidir. Ancak, teknolojinin gelişip yaygınlaşması, kitle iletişim araçlarının yaygınlığı ve göç başta olmak üzere, bu somut olmayan kültür miraslarından uzaklaşılmaya başlanmıştır. Mardin kent hayatının önemli bir yerinde duran Leyli, Sabahiye (Sabahiyy) ve Derderbaba adıyla bilinen müzikli eğlence organizasyonları da, yaşanan bu süreçten nasibini almıştır. Bu çalışmayla, kaybolmaya yüz tutmuş Leyli, Sabahiye ve Derderbabalar hakkında, detaylı araştırmalar yapılarak; bu organizasyonlar içerik, işleyiş ve taşıdığı kültürel anlamın yanı sıra müzikolojik olarak irdelenmiştir. Betimsel bir araştırma olan çalışma içerisinde, görüşme, gözlem ve sözlü tarih yöntemleriyle sahadaki malzemeye erişilmiştir. Ayrıca, konuyla ilgili alan yazınları doküman analiz yöntemi kullanılarak incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Müzikli eğlence sohbetleri, Leyli, Derderbaba, Sabahiye, Mardin.


MUSICAL ENTERTAINMENT MEETINGS FROM PAST TO PRESENT; LEYLI, DERDERBABA AND SABAHIYE MEETINGS
 
Musical entertainment meetings, which appear under different names in many parts of Anatolia, have an important place in a series of issues such as strengthening intra-community ties, solving problems, and socializing community members. These organizations, in which music is at the center, are also like schools where the current music culture is carried and transmitted. However, due to the development and spread of technology, the spread of mass media and migration, these intangible cultural heritages have begun to disappear. Musical entertainment organizations known as Leyli, Sabahiye (Sabahiyy) and Derderbaba, which have an important place in the city life of Mardin, also got their share from this process. With this study, detailed researches were made about Leyli, Sabahiye and Derderbabalar, which are about to disappear; In addition to the content, functioning and cultural meaning of these organizations, they have been examined musically. In the study, which is a descriptive research, the material in the field was accessed via interview, observation and oral history methods. In addition, the literature on the subject was examined using the document analysis method.

Keywords: Musical Entertainment Meetings, Leyli, Derderbaba, Sabahiye, Mardin.


Detay

İÇERİK