TR
Eurasian Studies Journal Yıl:2021  Sayı: 14  Alan: Müzik

Serkan GÜNEŞ & Nilgün SAZAK
MÜZİĞİN ISINMA YAPAN SPORCULARIN MOTİVASYONU ÜZERİNE ETKİLERİ
 
Yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelen spor, insanları fiziksel performans ve sağlık açısından geliştiren, yaşam kalitesini arttıran özellikleri ile ön plana çıkmaktadır. Geçmişi neredeyse insanlık tarihi kadar eski olan spor, ilk toplumlarda gerek beslenme ve avlanma, gerekse de korunma ve barınma amaçlı da olsa yapılmış ve günümüze kadar birçok değişime uğrayarak bugünkü halini almıştır. Aynı şekilde insan bedenini dinlendiren ve motive eden, hatta geçmişten günümüze birçok hastalığın tedavisinde kullanılan müzik de zaman içerisinde çeşitli değişimlere uğramış ve bugün tamamen sporla iç içe girmiştir. Hatta öyle ki spor, müzikten ayrı olarak düşünülmemektedir. Bununla birlikte bugün spor merkezlerinde ve hemen hemen spor yapılan tüm alanlarda müziğin olduğunu görmekteyiz. İlk bakışta birbirinden farklı alanlar gibi görünen müzik ve spor aslında ortak paydada birleşerek, sporcu motivasyonu üzerinde kullanılmaya başlanmıştır. Genel anlamda müzik eşliğinde yapılan spor hareketleri, günümüzde bilinçli müzik seçimleri ile daha farklı bir boyuta geçmiştir. Bugün birçok amatör ve profesyonel sporcu ısınma hareketlerini ve antrenmanlarını yaparken, müzikle motive olmakta ve kendini müziğin ritmine bırakmaktadır. Kullanılan müziğin türü, volümü ve temposu, sporcuların başarısında önemli bir yer tutmaktadır. Sporcuların hareketli ve dingin bir müzik ile antrenmanlarının farklı aşamalarını yerine getirdikleri çok sık rastlanır olmuştur. Bu araştırmada gündelik hayatın bir parçası haline gelen müziğin sporcular üzerindeki etkisini görmek amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Sakarya Spor Lisesi öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklem grubu olarak Sakarya Spor Lisesi’nde farklı branş, sınıf ve lisanslara sahip olan 110 sporcu belirlenmiştir. Çalışmada, performans aşamasını içeren süreçte nitel araştırma yöntemlerinden gözlem tekniği kullanılmıştır. Katılımcıların antrenman esnasında dinletilen Türkçe sözlü ve yabancı sözlü müziklere verdikleri tepkiler gözlemci olan öğretmenlerin nezaretinde gözlem formuna işlenmiştir. Araştırmanın betimsel tarama modeli olarak devam eden sürecinde katılımcılara, araştırmacı tarafından geliştirilen ve uzman görüşleri doğrultusunda son hali verilen anket soruları uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen gözlem ve anket verileri alt problemler çerçevesinde yorumlanıp sonuçlandırılmıştır. Bu araştırma, spor yapan bireylerin müzik eşliğinde yaptıkları antrenmanlar esnasında yaşadıkları duygu durum ve motivasyon etkisini görmek açısından önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Müzik, spor, ısınma, sporcu motivasyonu, müzik ve motivasyon


THE IMPACTS OF MUSIC ON THE MOTIVATION OF WARMING UP ATHLETES
 
Sports, that has become an integral part of life, comes forward with its characteristics which improve person in terms of physical performance and health, and life quality. History of sport almost goes back to history of humankind. İn old societies people did sport for both nutrition and hunting as well as sheltering and protection. Since then it evaluates and transforms in times and reaches these days. Music also has the same functions like relaxing and healing effects on human budy as sport, as well. So music also passes through the same way and interwined to sport today. Even in today’s World we can’t imagine sport without music. Moreover it is possible to see music in every place where sport is done. Initially, music and sports which seem to be different fields from each other actually united on a common ground and started to be used on athlete motivation. Sports movements, generally accompanied by music, have now taken a different dimension with conscious music choices. Today, while many amateur and professional athletes do their warm-up and training, they are motivated by music and leave themselves to the rhythm of music. The type, volume and tempo of the music used have an important role in athletes’ achievements. It has been very common for athletes to perform different stages of their training with dynamic and calm music. In this study, it is aimed to see the effect of music, which has become a part of daily life, on athletes. The universe of the research is composed of Sakarya High School of Sports students. As the sample group, 110 athletes with different branches, classes and licenses were determined in Sakarya High School of Sports. In the study, the observation technique, one of the qualitative research methods, was used in the process including the performance stage. Participants' reactions to Turkish and foreign music during the training were recorded on the observation form under the supervision of the teachers who were observers. In the ongoing process of the research as a descriptive scanning model, a questionnaire which was developed by the researcher and finalized in line with expert opinions was applied to the participants. Observation and questionnaire data obtained in the study were interpreted and concluded within the framework of sub-problems. This research is important in terms of seeing the effects of mood and motivation experienced by individuals who do sports during their training with music.

Keywords: Music, sports, warm-up, athlete motivation, music and motivation


Detay

İÇERİK