TR
Eurasian Studies Journal Yıl:2020  Sayı: 13  Alan: Bölgesel Çalışmalar

Funda H. SEZGİN, Emek DÜMEN, Sevgi ERGİN, Harun CERİT
AKDENİZ BÖLGESİNDE İLLER AÇISINDAN HAYVANSAL KÖKENLİ GIDA PATOJENLERİNİN İSTATİSTİK DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Bu çalışmanın amacı, Akdeniz bölgesi için halkın hayvansal kökenli gıda ürünleri tüketim profillerinin belirlenmesi ve tüketim alışkanlıklarının (marka seçimi, ürünlerin ambalajlı / açık olarak temin edilmesi, ürünlerin alındıktan sonra tüketim sürecine kadar hangi şartlarda ve ne şekilde muhafaza edildiği, ev halkının hangi ürünleri neden tercih ettiği vb.) hayvansal kökenli gıda ürünlerinin mikrobiyolojik kalitesine etkili olup olmadığının belirlenmesi ve iller bazında patojenlerin değerlendirilmesidir. Bu amaçla toplam 1600 adet hane ziyaret edilmiş ve her bir haneye toplam 6 kategoriyi içeren 73 adet soru sorulmuştur. Her bir haneden bir adet ilgili gıda ürünü alınmış alınan gıda ürünleri toplam 10 adet mikrobiyolojik parametre açısından analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre Akdeniz bölgesindeki tüketicilerin bireysel demografik değişkenleri ve hayvansal ürün tüketim alışkanlıklarının tükettikleri ürünlerin hijyeni ve oluşması muhtemel gıda kaynaklı enfeksiyon / toksikasyonlar ile yakından ilişkili olduğu belirlenmiştir. Yansıra elde edilen sonuçlara göre, devletin resmi kurumlarınca uzman ekiplerce hazırlanmış ve yine resmi kurumlarca hem görsel ve yazılı basın organları kullanılarak uygulanacak hem de interaktif bir biçimde hayata geçirilecek olan bilinçlendirme çalışmalarının gıda kaynaklı infeksiyon / toksikasyonların insidensinin düşürülmesinde son derece faydalı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gıda Patojenleri, Hijyen, Akdeniz Bölgesi.


STATISTICAL EVALUATION OF FOOD PATHOGENS OF ANIMAL ORIGIN FROM THE POINT OF VIEW OF PROVINCES IN THE MEDITERRANEAN REGION
 
The purpose of this study is to determine the consumption profiles of the people in the Mediterranean Region and to determine the consumption habits (brand selection, providing the products in packaged / unpackaged form, under which conditions and how the products are preserved until the consumption process, which products and why the households prefer etc.) to determine whether they are effective on the microbiological quality of animal origin food products and to evaluate pathogens on the basis of provinces. For this purpose, a total of 1600 households were visited and 73 questions were asked to each household, including a total of 6 categories. One relevant food product was purchased from each household and analyzed in terms of 10 microbiological parameters in total. According to the results obtained, it has been determined that the individual demographic variables and animal product consumption habits of the consumers in the Mediterranean Region are closely related to the hygiene of the products they consume and the possible food-borne infections / toxications. In addition, according to the results obtained, it is thought that awareness raising activities, which are prepared by expert teams by the official institutions of the state and will be implemented both by using visual and printed media and will be implemented interactively by official institutions, will be extremely useful in reducing the incidence of foodborne infections / toxications.

Keywords: Food Pathogens, Hygiene, Mediterranean Region.


Detay

İÇERİK