TR
ISSN: 2149-3529
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Studies Journal Year:  2021  Volume:   14  Area:   Performing Arts

Dilek CANTEKİN ELYAĞUTU & Aziz Ali ELYAĞUTU
RE-DETERMINATION OF CAUCASIAN FOLK DANCES PERFORMED IN TURKEY BY DEFINING “OLD AND NEW DANCES” (SAMPLE OF KARS AND IĞDIR)
 
This study was conducted on the data found as a result of the research named “Caucasian Folk Dances Determining and Defining the Facts Research and Caucasian Folk Dances Performed in Turkey” presented in 3rd International Music and Dance Congress. One of these findings is the terms of “Old and New Dances”. It has been observed in the research that especially Azerbaijan-origin ancient dances that have reached the present day and their performance is very rare. It has been determined that “written dances” are performed more in these regions compared to the other regions. The old and new dances definition and the performance of these dances are quite common compared to the other regions. Changes have also been observed in the population of Caucasian Folk Dances and the dances performed in the locations where this culture has reached through migration. For these reasons, we consider that defining the processes such as cultural osmosis, diffusion, interaction and reformation with a new perspective in Turkey, Caucasus and Transcaucaisa populations and determining the current performances in the area without decreasing their value by authentism conservatism will be important in terms of protecting also the present culture. This paper will include the dances performed in Kars, Iğdır provinces within the scope of Caucasian Folk Dances. The methodology of the study is based on field research, interview with the people, related to the subject, in the field and observation methods.

Keywords: Old and new dances, Caucasian, folk dance, Kars, Iğdır


TÜRKİYE'DE UYGULANAN KAFKAS HALK DANSLARININ “ESKİ VE YENİ DANSLAR” TANIMLANMASIYLA YENİDEN TESPİT EDİLMESİ (KARS VE IĞDIR ÖRNEĞİ)
 
Bu çalışma 2016-2017 yılları arasında yapılmış ve III. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresinde sunulmuş olan “Kafkas Halk Dansları Gerçekleri Belirleme ve Tanımlama Araştırması ve Türkiye Coğrafyası’nda Uygulanan Kafkas Dansları” adlı araştırma sonucunda ortaya çıkan veriler üzerine yapılmıştır. Araştırma sonucunda 27 adet sonuç bulgusu tanımlanmıştır. Bu bulgulardan bir tanesi de “Eski ve Yeni Danslar” ifadeleridir. “Araştırmada görülmüştür ki, özellikle Azerbaycan kökenli kadim dansların günümüze ulaşmış olanları ve bu dansların uygulamaları oldukça azdır. Bu yörelerde, “yazma dansların” diğer yörelere göre daha fazla uygulandığı tespit edilmiştir. Eski ve Yeni Danslar tanımlaması ve bu yeni dansların uygulanması da, diğer yöreler göre oldukça yoğundur. Kafkas Halk Dansları ve bu kültürün göç yolu ile ulaştığı yerlerde yaşayan ve uygulanan danslar evreninde de günümüzde değişimler gözlenmiştir. Bu nedenlerle, Türkiye, Kafkasya, Trans Kafkasya everenlerinde bir kültürel ozmos, difüzyon, etkileşim, değişim ve yeniden oluşum gibi süreçlerin yeni bir bakış açısı ile tanımlanması, alandaki güncel icraların otantizm tutuculuğu ile değersizleştirilmeden tespit edilmesinin yaşayan kültürün de korunması bakımından önemli olacağını düşünmekteyiz. Bu bildiri, Kafkas Halk Dansları bağlamında, Kars, Iğdır İlleri ve çevresinde uygulanan dansları kapsayacaktır. Çalışmanın metodolojisi, alan araştırması, alanda konu ile ilgili kişiler ile görüşmelere ve gözlem yöntemlerine dayanmaktadır. Eski ve yeni danslar Kinetografi Laban hareket notası sistemi ile analiz edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Eski ve yeni danslar, Kafkas, halk dansları, Kars, Iğdır.


Detail

CONTENT