TR
ISSN: 2149-3529
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Studies Journal Year:  2020  Volume:   13  Area:   Regional Studies

Funda H. SEZGİN, Emek DÜMEN, Sevgi ERGİN, Ayşe Zehra AROĞUZ, Harun CERİT
THE RELATIONSHIP OF SOCIO-DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF CONSUMERS IN THE CENTRAL ANATOLIA REGION WITH UREATED FOOD PATHOGENS IN THE STORAGE OF FOOD OF ANIMAL ORIGIN
 
Adequate and correct alimentation is a basic right of human race for mental, physical and physiological development for both individuals and societies. Although the resources of the world have enough potential to nourish all the population, unfortunately hundreds of millions of human are facing with famine, starvation and lethal diseases. Animal based foods are very important for persons to live a healthy life in many ways. Variables as rapid urbanization, development of tourism sector, growing of the food and animal trade all over the world, changing food consuming habits and developed production technics and socio-economic conditions cause to increase the incidence of food infections and intoxications and important losses of foods, animals and human beings. Correct and adequate food security system procedures must be applied especially to animal based foods to minimize the risks for consumers’ health. In spite of application of the correct procedures during the production period of the animal based foods, a lot of different variables of the consumers may change the safe animal based foods to important risk factors. Besides, the life style variables of the public as traditions, geographic regions, economic conditions, and the food consuming profiles may cause the animal originated foods to contaminate with different foodborne pathogens. The aim of this study was to determine the consumption profiles of the public who live in the cities of Middle Anatolian region (Ankara, Konya, Kayseri, Eskişehir, Sivas, Kırıkkale, Aksaray, Karaman, Kırşehir, Niğde, Nevşehir, Yozgat and Çankırı / total of 13 cities) (total 2600 families / 200 families from each city) and how the preferences of the public effect the microbiological quality of animal based food groups (milk and its products, meat and its products, water products, poultry meat and its products and honey) consumed by the public. It was also aimed that to determine the effects of the consuming habits (brand choice, packed or open provided foods, the storing conditions of the animal based products from purchasing to consuming period, the perforation variables of the consumers according to their life styles, etc...) to the microbiological quality of animal based foods and to expose the correlations among the public health, consuming habits and product hygiene variables by using statistical models. According to the results it was exposed that the consumption profile, consumption habits and demographic variables of the consumers directly affected the microbiological quality of the foods which were purchased and stored in the houses by households.

Keywords: Food Pathogens, Hygiene, Central Anatolia Region.


İÇ ANADOLU BÖLGESİNDEKİ TÜKETİCİLERİN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN HAYVANSAL KÖKENLİ GIDALARIN SAKLANMASINDA ÜREYEN GIDA PATOJENLERİ İLE İLİŞKİSİ
 
Tüm insanların fiziksel, mental ve ruhsal gelişimleri için yaşamları boyunca yeter miktarda kaliteli bir şekilde üretilmiş gıdaya ulaşmaları ve bu gıdaların sağlık yönünden güvenli olması temel bir haktır. Dünyadaki kaynaklar mevcut nüfustan çok daha fazlasını besleyecek potansiyele sahip olmasına rağmen, dünyanın birçok bölgesinde yüz milyonlarca insan açlık ve gıda kaynaklı hastalıklarla karşı karşıyadır. Hayvansal kökenli gıdalar insanların sağlıklı bir yaşam sürmesi ve hayatlarının maksimum kalitede devam ettirebilmeleri açısından çok önemlidir. Hızlı kentleşme, turizmin artması, hayvan gıda ticaretinin global anlamda büyümesi ve gelişmesi, gıda üretim teknikleri ve tüketim alışkanlıklarındaki değişimler ve sosyoekonomik koşullar, tüm dünyada görülen ve başta hayvansal gıdalar olmak üzere gıda kaynaklı infeksiyon ve intoksikasyonların insidensini arttırmakta ve önemli insan, hayvan ve gıda kayıplarına neden olmaktadır. Özellikle hayvansal kökenli gıdaların tüketiciye minimum riskle ulaşması için üretim aşamasından tüketici tarafından tüketilinceye kadarki süreçte doğru prosedürlerin uygulanması gerekmektedir. Gıdalar üretim transport ve satış aşamalarında en doğru prosedürler uygulanarak üretilse bile, satın alınan gıdalar, tüketicinin evine girdikten sonra birçok farklı değişkene bağlı olarak insan sağlığı açısından çok önemli risk faktörleri haline dönüşebilmektedirler. Yanı sıra, tüketicilerin gıda alım, tüketim ve muhafaza tercihleri onların gelir seviyelerine, yaşadıkları coğrafi bölgelere, gelenek ve göreneklerine ve yaşayış biçimlerine göre değişiklik gösterebilmekte ve bu durum da tüketilmek için tercih edilen gıdalarda farklı risk faktörlerinin ortaya çıkmasına yol açabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, İç Anadolu bölgesinin tüm illerinde (Ankara, Konya, Kayseri, Eskişehir, Sivas, Kırıkkale, Aksaray, Karaman, Kırşehir, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Çankırı olmak üzere toplam 13ilde) toplam 2600 ailede (her bir ilde toplam 200 adet aile olmak üzere) halkın hayvansal kökenli gıda ürünleri açısından (süt ve ürünleri, et ve ürünleri, su ürünleri, bal, kanatlı eti ve kanatlı eti ürünleri olmak üzere) tüketim profillerinin belirlenmesi ve tüketim alışkanlıklarının (marka seçimi, ürünlerin ambalajlı / açık olarak temin edilmesi, ürünlerin alındıktan sonra tüketim sürecine kadar hangi şartlarda ve ne şekilde muhafaza edildiği, ev halkının hangi ürünleri neden tercih ettiği vb.) hayvansal kökenli gıda ürünlerinin mikrobiyolojik kalitesine etkili olup olmadığının belirlenmesi ve bu ilişkilerin istatistik modellemeler içerisinde ortaya konarak tüketim alışkanlıkları ile ürün hijyeni ve halk sağlığı arasındaki korelasyon ilişkilerinin ortaya konması olmuştur. Elde sonuçlar, tüketicilerin gıdaların satın alın sürecinden tüketim sürecine kadar geçen zamanda tüketim alışkanlıkları, tüketim profilleri ve demografik yapılarının gıdaların mikrobiyolojik kalitesi ile ilişkili olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Gıda Patojenleri, Hijyen, İç Anadolu Bölgesi.


Detail

CONTENT