TR
ISSN: 2149-3529
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Studies Journal Year:  2021  Volume:   14  Area:   Music

Mehmet Kürşad TÜRKAY
MELODIC AND RHYTHMIC ANALYSIS OF ABKHAZ FOLK MELODIES IN SAKARYA PROVINCE
 
In this article, a study was carried out on the notation of melodies played in weddings and societies in Abkhaz culture, the examination of Abkhaz instruments used in the region, and the creation of melodic and rhythmic analyzes of melodies. This study, which is about the folk melodies of the Caucasian peoples living in Turkey, especially the Abkhaz, who are still trying to preserve their musical culture by word of mouth, is about saving a little from its oblivion by the new Abkhaz generation and revealing and promoting this culture because it is not generally recognized has been carried out. In this article, six Abkhaz folk tunes performed in weddings and societies of Abkhazians living in Sakarya province were examined. The aim of this study is to take notes of the works examined and to analyze them in terms of melodic and rhythm. The melodies performed in weddings and societies of Abkhazians in Sakarya province constitute the sample of this study. The first step of the study is the short history of the Abkhaz living in Turkey. The second step is folk instruments of Abkhaz culture. The third step consists of the notes of the melodies examined in the study, their melodic and rhythmic examinations.

Keywords: Abkhaz, Caucasian, Sakarya, Music, Doli, Kepkep, Mızıka.


SAKARYA İLİ ABHAZ HALK EZGİLERİNİN MELODİK VE RİTMİK YÖNDEN İNCELENMESİ
 
Bu makalede Abhaz kültüründe düğün ve cemiyetlerde çalınan ezgilerin notaya alınması, bölgede kullanılan Abhaz çalgılarının incelenmesi, ezgilerin melodik ve ritmik analizlerinin oluşturulması hususunda çalışma yapılmıştır. Kulaktan kulağa gelerek, kendi içlerinde halen müzik kültürlerini korumaya çalışan Türkiye’de yaşayan Kafkas Halklarının bilhassa Abhazların halk ezgilerini konu alan bu çalışma, yeni Abhaz nesli tarafından unutulmaya yüz tutmuş halinden biraz olsun kurtarılması ve bu kültürün genel olarak tanınmıyor olmasından kaynaklı göz önüne çıkartılıp tanıtılması hususunda gerçekleştirilmiştir. Bu makalede Sakarya ilinde yaşayan Abhazların düğün ve cemiyetlerinde icra edilen altı adet Abhaz halk ezgisi incelenmiştir. Bu çalışmadaki amaç incelenen eserlerin notaya alınıp melodik ve ritmik yönden incelemesinin yapılmasıdır. Sakarya ilinde bulunan Abhazların düğün ve cemiyetlerinde icra edilen ezgiler bu çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Çalışmanın ilk basamağını Türkiye’de yaşayan Abhazların kısa tarihi oluşturmaktadır. İkinci basamağını Abhaz Kültürüne ait halk çalgıları oluşturmaktadır. Üçüncü basamağını çalışma içerisinde incelenen ezgilerin notaları, melodik ve ritmik yönden incelemeleri oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Abhaz, Kafkasya, Sakarya, Müzik, Doli, Kepkep, Mızıka


Detail

CONTENT